สารประชาสัมพันธ์หนองหารหลวง

 • ปีที่ 6 ประจำเดือน 6 พ.ศ.2549

       freshy2006

      ในฉบับนี้มีโอกาสได้เขียนถึงน้องๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เข้ามาเป็น "น้องใหม่" ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ความน่ารักของน้องใหม่เหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายที่ถูกระเบียบวินัย ความอ่อนน้อม ในการการเคารพครูบาอาจารย์ และรุ่นพี่ และความมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมชั้น ร่วมคณะ ตลอดจนร่วมมหาวิทยาลัย บรรยากาศทั่วไปในขณะนี้จึงเต็มไปด้วยความสดใส และความอบอุ่นดังเช่นทุกปี
  เมื่อมีน้องใหม่ ก็ต้องมี "ประเพณ๊ร้บน้องใหม่" จากเหล่ารุ่นพี่ ตั้งแต่การปฐมนิเทศเป็นต้นมา การพบพี่ "รักน้อง:รับน้องอย่างสร้างสรรค์" เพื่อทำกิจกรรมรับน้องและช้อมเชียร์จึงเกิดขึ้น รูปแบบกิจกรรมก็หลากหลาย เพื่อสร้างสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่-รุ่นน้อง และระหว่างเพื่อนน้องใหม่ด้วยกัน โดยกิจกรรมดังกล่าวอยู่ในขอบเขตของวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและมีอาจารย์ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบสอดส่องดูแล เพื่อไม่ให้ความไม่ดีและความไม่งามเกิดภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งทุกคณะปฏิบัติได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อสัปดาห์รับน้องที่ผ่านมา
        สิ่งสำคัญ น่าจะอยู่ที่ความมีจิตสำนึกของรุ่นพี่ เพราะการที่จะให้น้องใหม่เคารพนับถือได้นั้น คงไม่จำเป็นต้องว้าก!! และไม่จำเป็นต้องใช้กิจกรรมที่รุนแรง ขัดศีลธรรมอันดี และเป็นการบังคับจิตใจบรรดารุ่นน้อง หาก"รักน้อง" ก็ควรรับน้องอย่างสร้างสรรค์ ควรหากิจกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อคณะ มหาวิทยาลัย และสังคม ทำร่วมกัน ความผูกพัน ความรัก ความสามัคคี ก็จะเกิดขึ้นได้เอง
      ขอต้อนรับน้องใหม่ สู่รั้วเขียว - ชมพู ด้วยความยินดียิ่ง

  ดาวน์โหลด
  วันที่ : 7/7/2549
       
  97 ปีที่ 7 ประจำเดือน 3 พ.ศ.2550
  98 ปีที่ 7 ประจำเดือน 1 พ.ศ.2550
  99 ปีที่ 6 ประจำเดือน 12 พ.ศ.2549
  100 ปีที่ 6 ประจำเดือน 11 พ.ศ.2549
  101 ปีที่ 6 ประจำเดือน 10 พ.ศ.2549
  102 ปีที่ 6 ประจำเดือน 8 พ.ศ.2549
  103 ปีที่ 6 ประจำเดือน 7 พ.ศ.2549
  104 ปีที่ 6 ประจำเดือน 6 พ.ศ.2549
  105 ปีที่ 6 ประจำเดือน 5 พ.ศ.2549
    หน้า :
  9