สารประชาสัมพันธ์หนองหารหลวง

 • ปีที่ 9 ประจำเดือน 5 พ.ศ.2552

                                                                 ความสดใสและอบอุ่นยังคงต่อเนื่องมาจากฉบับที่แล้ว
  ถือเป็นควันหลงของบรรยากาศครอบครัว เพราะเปิดภาคเรียน
  ในปีการศึกษาใหม่นี้ เราได้ต้อนรับน้องใหม่ Freshy สู่ครอบครัว
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งจะหล่อหลอมให้น้องๆ
  "เป็นคนดีมีจิตสาธารณะ และมีทักษะวิชาชีพ"

                                 แต่สิ่งที่ห่วงใยต่อน้องใหม่ นั่นคือ ช่วงนี้เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ
  ในการปรับตัวสู่ชีวิตการเป็นนักศึกษา นอกจากการศึกษา ค้นคว้า
  ฝึกปฏิบัติแล้ว การทำกิจกรรมต่างๆ ที่มีคุณค่าและสร้างสรรค์ถือเป็น
  ส่วนหนึ่งที่ต้องเรียนรู้ควบคู่ไปด้วย ฉะนั้น การจัดสรรเวลา
  การลำดับความสำคัญของภารกิจที่ต้องทำ จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งและขอส่ง
  ความห่วงใยนี้ไปยังรุ่นพี่ชั้นปีต่างๆ ทุกคนด้วย แม้ผ่านช่วงเวลาปรับตัวมาแล้ว
  แต่ยังมีภารกิจการศึกษาที่ต้องมุ่งมั่นต่อไป
  ซึ่งสามารถให้คำแนะนำและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่น้องๆ ได้

                                 การที่นักศึกษาได้ตระหนักอยู่เสมอว่า  ภารกิจการศึกษาเล่าเรียนของเราที่จะต้อง
  กระทำนั้น เป็นเรื่องสำนักรับผิดชอบ การควบคุมตนเอง ดำเนินชีวิตการเรียนอย่าง
  มีวินัย ก็จะประสบความสำเร็จได้ง่ายๆ ที่ไม่ใช่เพียงเพื่อตนเองเท่านั้น
  แต่ยังเป็นความหวังของครอบครัว ท้องถิ่น และสังคม เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน
  สังคมไทยให้มีการพัฒนาเติบโตอย่างยั่งยืน

  ดาวน์โหลด
  วันที่ : 17/6/2552
       
  61 ปีที่ 10 ประจำเดือน 4 พ.ศ.2553
  62 ปีที่ 10 ประจำเดือน 3 พ.ศ.2553
  63 ปีที่ 10 ประจำเดือน 2 พ.ศ.2553
  64 ปีที่ 10 ประจำเดือน 1 พ.ศ.2553
  65 ปีที่ 9 ประจำเดือน 11 พ.ศ.2552
  66 ปีที่ 9 ประจำเดือน 10 พ.ศ.2552
  67 ปีที่ 9 ประจำเดือน 9 พ.ศ.2552
  68 ปีที่ 9 ประจำเดือน 8 พ.ศ.2552
  69 ปีที่ 9 ประจำเดือน 7 พ.ศ.2552
  70 ปีที่ 9 ประจำเดือน 6 พ.ศ.2552
  71 ปีที่ 9 ประจำเดือน 5 พ.ศ.2552
  72 ปีที่ 9 ประจำเดือน 4 พ.ศ.2552
    หน้า :
  6