สารประชาสัมพันธ์หนองหารหลวง

 • ปีที่ 6 ประจำเดือน 10 พ.ศ.2549
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดประชุมประชาพิจารณ์ การก่อสร้างสนามเทนนิส หอพักนักศึกษา และแฟลตอาจารย์ เพื่อเป็นสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดให้คณาจารย์ ข้าราชการ และนักการเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมประชาพิจารณ์การก่อสร้าง สนามเทนนิส หอพักนักศึกษาชาย - หญิง และแฟลตอาจารย์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2549 ณ ห้องจรัสจันทร อาคาร 10 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยผลการประชาพิจารณ์มีดังนี้
  1. การก่อสร้างสนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจะดำเนินการ ก่อสร้างสนามเทนนิสโดยกำหนดให้แล้วเสร็จ ในเดือนมกราคม 2550 โดยประชาชนส่วนใหญ่เห็นชอบการก่อสร้างสนามเทนนิส ในบริเวณโซนกีฬาตามผังแม่บท 30 ปี มหาวิทยาลัย (บริเวณ ตรงข้ามบ้านพักอาจารย์ภวัต มิสดีย์) โดย อธิการบดีได้มอบหมายให้ ผศ.ประเสริฐ โฮมวงศ์ เป็นผู้ประสานงาน
  2. การสร้างหอพักนักศึกษา ชาย - หญิง จำนวน 2 หลัง ซึ่งเป็นอาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้น ชั้นล่างประกอบด้วย ห้องสำนักงาน ห้องพักผ่อน ห้องอ่านหนังสือ ห้องอินเตอร์เน็ต ฯลฯ ชั้น 2 - 4 เป็นห้องพักนักศึกษาพร้อมเฟอร์นิเจอร์ ชั้นละ 29 ห้อง รวม 87 ห้อง พักห้องละ 4 คน รวม 348 คน ห้องพักอาจารย์ ชั้นละ 2 ห้อง รวม 6 ห้อง ใช้ระยะเวลาก่อสร้างทั้งหมด 15 เดือน ประชาชนส่วนใหญ่เห็นชอบ ในการก่อสร้าง หอพักนักศึกษา ทั้งนี้ ควรปรับขนาดพื้นที่ห้องพักให้เหมาะสม และควรจัดให้มีสถานที่สำหรับร้านค้าสะดวกซื้อ เพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่นักศึกษาหอพักด้วย และในการชำระหนี้ควรมีการทบทวนอีกครั้งเพื่อไม่ให้เป็นภาระเกินไป
  3. การสร้างแฟลตอาจารย์ ซึ่งจะสร้างบริเวณสวนมะม่วง ใกล้หมู่บ้านเทพประสิทธิ์ โดยประชานส่วนใหญ่เห็นชอบในหลักการ ในการสร้างแฟลตอาจารย์ ทั้งนี้ไม่ควรปรับปรุงบ้านพักที่มีสภาพทรุดโทรมมากแล้ว เนื่องจากอาจไม่คุ้มทุน
  ดาวน์โหลด
  วันที่ : 3/11/2549
       
  97 ปีที่ 7 ประจำเดือน 3 พ.ศ.2550
  98 ปีที่ 7 ประจำเดือน 1 พ.ศ.2550
  99 ปีที่ 6 ประจำเดือน 12 พ.ศ.2549
  100 ปีที่ 6 ประจำเดือน 11 พ.ศ.2549
  101 ปีที่ 6 ประจำเดือน 10 พ.ศ.2549
  102 ปีที่ 6 ประจำเดือน 8 พ.ศ.2549
  103 ปีที่ 6 ประจำเดือน 7 พ.ศ.2549
  104 ปีที่ 6 ประจำเดือน 6 พ.ศ.2549
  105 ปีที่ 6 ประจำเดือน 5 พ.ศ.2549
    หน้า :
  9