สารประชาสัมพันธ์หนองหารหลวง

 • ปีที่ 9 ประจำเดือน 9 พ.ศ.2552

                    ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ นี้ นับเป็นอีกปีหนึ่งที่คณาจารย์ต้องเกษียณอายุราชการเป็นจำนวนมากถึง ๑๐ ท่าน และลูกจ้างประจำอีก ๑คน ซึ่งแต่ละท่านก็เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถบวกกับภูมิปัญญาเฉพาะทางอย่างมากในตัวเอง ปูชนียบุคคลเหล่านี้ ถือว่าเป็นพลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ท้องถิ่นสกลนครและของชาติ ยากจะหาบุคลอื่นมาทดแทนในช่วงระยะเวลาสั้นๆ
                    หากจะกล่าวกันไปแล้ว ส่วนหนึ่งของทรัพยากรบุคคล ที่ขับเคลื่อนท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญงอกงามนั้น ก็ผ่านการปลูกฝังทักษะ ความรู้ การกล่อมเกลาจิตใจจากมือของพวกท่านมานับไม่ถ้วนจนจวบวาระของชีวิตในระบบราชการ แต่สิ่งที่ผ่านมาเหล่านี้เป็นเครื่องบ่งบอกได้ว่าท่านได้เป็นข้าราชการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และข้าราชการของแผ่นดิน อย่างเต็มภาคภูมิ ซึ่งคนรุ่นหลังจะได้ยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อเป็นบทเรียนในการปฏิบัติทั้งทางด้านกรปฏิบัติงาน การใช้ชีวิต และสานต่อคุณงามความดีของท่าน ในการเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมพัฒนามหาวิทยาลัย ท้องถิ่นและประเทศของเราให้รุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป
  ในโอกาสนี้หนองหารหลวงขอกราบขอบพระคุณทุกท่าน และขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงคุ้มครองทุกท่าน ให้สุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง เพื่อเป็นเสาหลักทางใจให้กับพวกเราตลอดไป

   

   

  ดาวน์โหลด
  วันที่ : 0/0/543
       
  61 ปีที่ 10 ประจำเดือน 4 พ.ศ.2553
  62 ปีที่ 10 ประจำเดือน 3 พ.ศ.2553
  63 ปีที่ 10 ประจำเดือน 2 พ.ศ.2553
  64 ปีที่ 10 ประจำเดือน 1 พ.ศ.2553
  65 ปีที่ 9 ประจำเดือน 11 พ.ศ.2552
  66 ปีที่ 9 ประจำเดือน 10 พ.ศ.2552
  67 ปีที่ 9 ประจำเดือน 9 พ.ศ.2552
  68 ปีที่ 9 ประจำเดือน 8 พ.ศ.2552
  69 ปีที่ 9 ประจำเดือน 7 พ.ศ.2552
  70 ปีที่ 9 ประจำเดือน 6 พ.ศ.2552
  71 ปีที่ 9 ประจำเดือน 5 พ.ศ.2552
  72 ปีที่ 9 ประจำเดือน 4 พ.ศ.2552
    หน้า :
  6