สารประชาสัมพันธ์หนองหารหลวง

 • ปีที่ 6 ประจำเดือน 11 พ.ศ.2549

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเวทีทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติ National Conference in Science and Technology 2006 ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2549 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  อาจารย์ปัญญา มหาชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคา กล่าวว่า การประชุมดังกล่าว เป็นงานระดับชาติครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีเสวนา และแลกเปลี่ยนความรู้ จากผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต และนักศึกษา ซึ่งจะทำให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างนักวิจัยของหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตร การวางแผนวิจัย และการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะนำไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในระดับชาติต่อไป ซึ่งคาดว่าจะมีผู้สนใจ เข้าร่วมไม่ต่ำกว่า 60 คน
       ผศ.อนุรัตน์ สายทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า การประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในครั้งนี้ มีการบรรยายพิเศษโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ อาทิ Professor Dr.Shinsuke Yamanaka บรรยายหัวข้อ "Nano Materials and Applications"  Assistant Professor Dr.ken Kurosaki บรรยายหัวข้อ "Termoelectric Material and Application" Dr.Dominique Bicout บรรยายหัวข้อ "Mathematical Modeling of Infectious Diseases" ฯลฯ
       นอกจากนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ  เช่น สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ และสาขาวัสดุศาสตร์ โดยแจ้งความจำนงไปที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และส่งบทคัดย่อผ่านท่างอินเตอร์เน็ต ถึง ดร.มาลี ศรีพรหม E-mail : sriprom@yahoo.co.uk หรือ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน E-mail : t_seetawan@snru.ac.th หรือ Fax : 0-4271-3872 หรือ ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดข้อมูลได้ทาง www.snru.ac.th

  ดาวน์โหลด
  วันที่ : 8/12/2549
       
  97 ปีที่ 7 ประจำเดือน 3 พ.ศ.2550
  98 ปีที่ 7 ประจำเดือน 1 พ.ศ.2550
  99 ปีที่ 6 ประจำเดือน 12 พ.ศ.2549
  100 ปีที่ 6 ประจำเดือน 11 พ.ศ.2549
  101 ปีที่ 6 ประจำเดือน 10 พ.ศ.2549
  102 ปีที่ 6 ประจำเดือน 8 พ.ศ.2549
  103 ปีที่ 6 ประจำเดือน 7 พ.ศ.2549
  104 ปีที่ 6 ประจำเดือน 6 พ.ศ.2549
  105 ปีที่ 6 ประจำเดือน 5 พ.ศ.2549
    หน้า :
  9