สารประชาสัมพันธ์หนองหารหลวง

 • ปีที่ 10 ประจำเดือน 4 พ.ศ.2553

                         ผ่านช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ไทย ด้วยโบนัสวันหยุดยาว
  ของคนทำงาน จึงทำให้พวกเราชุ่มช่ำทั้งกายและใจกันอย่างถ้วนหน้า เพราะ
  เป็นโอกาสได้อยู่กับครอบครัว ท่องเที่ยว และได้พักผ่อนชาร์ตพลังก่อน
  เริ่มต้นการทำงานอีกครั้ง
                         ช่วงนี้ยังนับเป็นช่วงสำคัญของน้องๆ นักศึกษา ในการใช้เวลา
  ว่างระหว่างปิดภาคเรียนให้เป็นประโยชน์ บางคนอาจจะทำงานพิเศษ บางคน
  อาจจะไปอบรมเรียนรู้เพิ่มเติม บางคนก็ช่วยพ่อแม่ทำงาน ซึ่งหลากหลาย
  แตกต่างกันไป ขณะเดียวกันก็ยังมีนักศึกษาบางกลุ่มรวมตัวกันเพื่อนำ
  ความรู้และทักษะที่ได้จากการเรียนในห้องและตำราก้าวออกไปสู่การร่วม
  ประกวดและแข่งขันทางวิชาการ อย่างเช่น “ทีม SNRU” คณะเทคโนโลยี
  อุสาหกรรม ที่ชนะเลิศด้านความสวยงามในการแข่งขันประกอบโครงส้ราง
  สะพานเหล็กแห่งเอเชีย และ “ทีม Green Day” คณะวิทยาการจัดการ ที่
  คว้าแชมป์การประกวดแผนธุรกิจเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน
  ชาวไทยที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนไทย - พม่า ซึ่งถือได้ว่าทั้ง ๒ รายการ
  เป็นเวทีระดับชาติและนานาชาติกันเลยทีเดียว สร้างความภาคภูมิใจให้
  กับครอบครัว มหาวิทยาลัย และท้องถิ่นสกลนครเป็นอย่างยิ่ง แต่เหนือ
  สิ่งอื่นใดย่อมมีผลกับตัวน้องๆ เอง ที่มีโอกาสสร้างความเชื่อมั่น สร้าง
  บททดสอบความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์นอกตำราเรียน สร้าง
  ความสัมพันธ์อันดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนในกลุ่มและระหว่าง
  เพื่อนสถาบันอื่นที่ร่วมแข่งขัน ถึงแม้ว่าการประกวดนั้นจะไม่ได้รับรางวัล
  ใดๆ ก็ตาม สิ่งที่ได้รับนั้นนับเป็นประสบการณ์อันมีคุณค่ายิ่งที่จะนำไปเป็น
  ประโยชน์ในอนาคต
                         ในฐานะสถาบันอุดมศึกษา นับเป็นความภาคภูมิใจยิ่ง เมื่อได้
  เห็นเมล็ดพันธุ์ซึ่งบ่มเพาะด้วยความเหมาะสมของดิน นำ้ ปุ๋ย อากาศ และ
  ความเอาใจใส่เพื่อให้เมล็ดพันธุ์นานาชนิดที่สมบูรณ์บ้างไม่สมบูรณ์บ้าง
  อีกทั้งต่างแหล่งที่มานั้น ได้เจริญงอกงามเป็นปัญญาชนที่ดีและเติบโต
  เป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไปในอนาคต

  ลฎาภา ศรีพสุดา
  บก.

  ดาวน์โหลด
  วันที่ : 0/0/543
       
  61 ปีที่ 10 ประจำเดือน 4 พ.ศ.2553
  62 ปีที่ 10 ประจำเดือน 3 พ.ศ.2553
  63 ปีที่ 10 ประจำเดือน 2 พ.ศ.2553
  64 ปีที่ 10 ประจำเดือน 1 พ.ศ.2553
  65 ปีที่ 9 ประจำเดือน 11 พ.ศ.2552
  66 ปีที่ 9 ประจำเดือน 10 พ.ศ.2552
  67 ปีที่ 9 ประจำเดือน 9 พ.ศ.2552
  68 ปีที่ 9 ประจำเดือน 8 พ.ศ.2552
  69 ปีที่ 9 ประจำเดือน 7 พ.ศ.2552
  70 ปีที่ 9 ประจำเดือน 6 พ.ศ.2552
  71 ปีที่ 9 ประจำเดือน 5 พ.ศ.2552
  72 ปีที่ 9 ประจำเดือน 4 พ.ศ.2552
    หน้า :
  6