คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
 
1
อาจารย์มนูญ รุดดิษฐุ์
ประธานกรรมการ
 
2
ผศ.ประเสริฐ โฮมวงศ์
(ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ
 
3
ผศ.สง่า หงส์ภู่
(ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ
 
4
นายวิทยา เครือสุคนธ์
(ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ
 
5
นายสมหวัง เดชศิริอุดม
(ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ
 
6
ผศ.วิจิตรา ขอนยาง
(ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ
 
7
นายเศกสรร ชนาวิโชติ
(ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ
 
8
นางสาวพวงทิพย์ สุวัฒนะพันธ์
(ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ
 
9
นายสุรินทร์ อึงอารี
(ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ
 
10
นายอำนวย สิงห์คาม
(ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ
 
11
นางสาวลีลาวดี จงพิสุทธิ์
(ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ
 
12
นายพัฒนะ ผิวขำ
(ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ
 
13
ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา
กรรมการและเลขานุการ
 
14
นางวาสนา จักรศรี
กรรมการและผู้ช่วยฯ
 
15
นางสาวชนิดา ทันอินทรอาจ
ผู้ปฏิบัติงานการประชุม
 
16
นายวัชระ น้อยนาง
ผู้ปฏิบัติงานการประชุม