แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ตามโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีการศึกษา 2554

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ตามโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีการศึกษา 2554
ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว ให้มารายงานตัวในระหว่างวันที่ 17-24 พฤศจิกายน 2554 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ สำนักงานโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย อาคารบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยหลักฐานและเงินตามลายเอียดที่แนบมาด้วย และให้นักศึกษามาปฐมนิเทศในวันที่ 3 ธันวาคม 2554 ฯ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา อาคาร 10 ชั้น 3 (โดยเตรียมเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 7,000 บาท) ถ้าไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

---> รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่ลิงค์ http://grad.snru.ac.th/index.php?name=news&file=readnews&id=26


วันที่ : 17 พ.ย. 2554
ที่มา :
อ่าน : 6494