ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หรือศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นครูโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

<< ดาวโหลด >>


วันที่ : 3 ต.ค. 2555
ที่มา :
อ่าน : 4068