คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์
อธิการบดี       
ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
นายประสิทธิ์ คะเลรัมย์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผศ.ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
คณบดีคณะครุศาสตร์
ดร.มาลี ศรีพรหม
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายรัฐพล ฤทธิธรรม
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ผศ.ชุมพล  ทรงวิชา
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผศ.ปรีชาศาสตร์ มีเกาะ
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


 
นายเกษม บุตรดี
ผอ.กองนโยบายและแผน
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
ผศ.นันทิยา ผิวงาม
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ดร.อุบลศิลป์ โพธิ์พรม
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.เพิ่มศักดิ์ ยีมิน
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ดร.สพสันติ์ เพชรคำ
ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
ดร.กิตติชัย โสพันนา
ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย

 


วันที่ : 18 มี.ค. 2556
ที่มา :
อ่าน : 29816