กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปี 2557 - 2558


 

รศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์
ประธานสภาวิชาการ

 
 
 
ศ.ดร.สุธรรม  อารีกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ดร.กนกอร สมปราชญ์ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ดร.วัลลภ  รัฐฉัตรานนท์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
     
 
 
 
รศ.ขวัญใจ  กนกเมธากุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.สมชาย  ชื่นวัฒนาประณิธิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
อ.ดร.วัชรพงษ์  อินทร์วงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
     
 
 
 
รศ.ดร.ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร
กรรมการ
คณะครุศาสตร์
ผศ.น.สพ.ธราดล จิตจักร
กรรมการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผศ.จรูญ  ขาวสีจาน
กรรมการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
     
 
 
 
ผศ.ชัยยศ  ณัฐอังกูร
กรรมการ
คณะวิทยาการจัดการ
ผศ.อนุรัตน์  สายทอง
กรรมการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผศ.ดร.ไพสิฐ  บริบูรณ์
กรรมการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     
ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร
กรรมการและเลขานุการ
 

 

 


วันที่ : 17 มี.ค. 2557
ที่มา : งานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อ่าน : 4331