รูปแบบการเข้าศึกษา

คุณสมบัติทั่วไปและความรู้พื้นฐานของผู้สมัคร
ภาคปกติ
1 คุณสมบัติและพื้นฐานความรู้ของนักศึกษาที่เข้าศึกษาสาขาวิชาการศึกษา (ค.บ. 5 ปี)
   1.1 คุณสมบัติด้านความรู้ ต้องเป็นผู้สอบไล่ได้อย่างไดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
ก)
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา หรือเทียบเท่า
ข)
ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
   
   1.2 คุณสมบัติด้านคุณลักษณะความเป็นครู
1.2.1
ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา
1.2.2
มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้าง ในระยะปรากฏอาการเป็นทีรังเกียจแก่สังคม ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง
1.2.3
มีความประพฤติเรียบร้อย และมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
 
ก. เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย
 
ข. เป็นผู้เลื่อมใสในศาสนาและสนับสนุนการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 
ค. ไม่เคยเป็นผู้บกพร่องในศึลธรรมอันดี ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
1.2.4
คุณลักษณะทางจิด มีคุณลักษณะต่อไปนี้
 
ก. มีความรัก และศรัทธาในอาชีพครู
 
ข. มีจิตใจมุ่งมั่นพัฒนาทั้งตนเอง ครอบครัว และสังคม
 
ค. ไม่เคยมีประวัติเป็นโรคจิต โรคประสาท
 
ง. ไม่เป็นผู้มีบุคลิกภาพผิดปกติอื่น ๆ อันจะเป็นอุปสรรค และก่อให้เกิดความเสียหาย ในการประกอบวิชาชีพครู
2. คุณสมบัติและความรู้พื้นฐาน ของนักศึกษา ที่เข้าศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชื และนิติศาสตร์
   2.1 คุณสมบัติด้านความรู้
2.1.1
ระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี ต้องเป็นผู้สอบไล่ได้อย่างไดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
 
ก) ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา หรือเทียบเท่า
 
ข) ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2.1.2
ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องเป็นผู้สอบไล่ได้อย่างไดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
 
ก) ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสุง หรือเทียบเท่า
 
ข) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า
   2.2 คุณสมบัติด้านคุณลักษณะ
2.2.1
ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา
2.2.2
มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต่อไปน้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้าง ในระยะปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง
2.2.3
มีความประพฤติเรียบร้อย

   อนึ่ง ในกรณีผู้สมัครเป็นข้าราชการหรือพนักงานองค์การของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นครู อาจารย์ ของสถาบันการศึกษาเอกชน ที่ประสงค์สมัครสอบคัดเลือกในหลักสูตร ทุกระดับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จะต้องมีหนังสือยินยอมให้สมัครสอบคัดเลือกจาก กรมเจ้าสังกัด หรือผู้ที่กรมเจ้าสังกัดมอบหมายไปแสดงด้วย

 

คุณสมบัติเฉพาะโปรแกรม

1. สาขาวิชาการศึกษา
1.1
ระดับปริญญาตรี(ค.บ. 5 ปี)
ต้องสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
2. สาขาวิทยาศาสตร์
2.1
ระดับอนุปริญญา
 
สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2.2
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
 
สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2.3
ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
 
2.3.1 โปรแกรมวิชาสัตวบาล สำรเร็จการศึกษษระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า(ปวส.) ทางด้านสัตวบาล และทางด้านการเกษตร
 
2.3.2 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการผลิต) สำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญา (ปวส.) ทางด้านช่างกล ช่างต่อเรือ ช่างเชื่อมโลหะ ช่างยนต์ เทคนิคการผลิต ช่างเทคนิค และช่างกลการเกษตร
 
2.3.3 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) สำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า ในโปรแกรมวิชาทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ หรือการสื่อสาร และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 
2.3.4 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีก่อสร้าง) สำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า (ปวส.) ในโปรแกรมทางด้านก่อสร้าง ช่างสำรวจ เทคนิคสถาปัตย์
 
2.3.5 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) สำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า (ปวส.) ในโปรแกรมวิชาทางด้านช่างอุตสาหกรรม การบริหารอุตสาหกรรม พานิชยกรรม การบริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ และเกษตรกรรม
 
2.3.6 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม) สำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า (ปวส.) ในโปรแกรมวิชาทางด้านไฟฟ้า หรือวิชาที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า
   
3.สาขาศิลปศาสตร์
3.1

ระดับปริญญาตรี และอนุปริญญา สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

   
4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
4.1
ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
4.2
ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
 
4.2.1 โปรแกรมวิฃาบริหารธุรกิจ (การบัญชี) สำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการบัญชีเท่านั้น
 
4.2.2 โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเลขานุการ) สำเร็จการศึกษาในะดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า (ปวส.) ทางด้านเลขานุการ
 
4.2.3 โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์) สำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า (ปวส.) ในแขนงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
4.2.4 โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) สำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า (ปวส.) ในทุกแขนงวิชา
 
4.2.5 โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป สำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า (ปวส.) ในทุกแขนงวิชา