ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา
  มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานแห่งคุณธรรม ร่วมชี้นำการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม
วิสัยทัศน์
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ที่เป็นศูนย์กลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ค่านิยมหลัก

"ร่วมคิด ร่วมใจ ร่วมทำหน้าที่ อย่างมีความสุข" (4 H's, ประกอบด้วย Head, Heart and Hand for Healthy Organization)
Head หมายถึง ร่วมคิิด ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ได้ข้อสรุปทิศทางร่วมกัน
Heart หมายถึง มีจิตวิญญาณร่วมใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
Hand หมายถึง ร่วมทำ ร่วมทำหน้าที่ ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจองค์กร
Healthy Organization หมายถึง องค์กรสุขภาพดี องค์กรแห่งความสุข

อัตลักษณ์
  "บัณฑิตเป็นคนดี มีจิตสาธารณะ และทักษะวิชาชีพ"
เอกลักษณ์
  "มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการให้โอกาส"
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม
2. พัฒนาองค์ความรู้ และถ่ายทอดสู่การพัฒนาท้องถิ่น
3. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้
5. บริหารจัดการให้มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์

1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและศักยภาพ
2. การพัฒนานักศึกษา
3. การส่งเสริมการบริการวิชาการ
4. การส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์
5. การอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบทอดศิลปวัฒนธรรม
6. การพัฒนาคุณภาพ และระบบประกันคุณภาพ
7. การเสริมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้
8. การเสริมสร้างการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
9. การบริหารจัดการที่ดี