คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา
นายกสภามหาวิทยาลัย

รศ.ดร.สุจินต์ สิมารักษ์
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย


 
นายขจร จิตสุขุมมงคล
นายชาญวิทย์ พิจิตร
นายนฤทธิ์ คำธิศรี
นายประพนธ์ แก้วกำพล
       
       
 นายปรีชา วังคะฮาด  รศ.รังสรรค์ เนียมสนิทนาย นายแพทย์สมบูรณ์ จิระวัฒนาสมกุล  นายสรรค์สนธิ บุณโยทยาน
       
       
   นายประพันธ์ เตชะสกลกิจกูร รศ.สันต์ ธรรมบำรุง  


 
 
รศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์
อธิการบดี

นายมนูญ รุดดิษฐ์
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ผศ.มิ่งสกุล โฮมวงศ์
ประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการ 
 
 
ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา
ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร
ดร.มาลี ศรีพรหม
ดร.อุบลศิลป์ โพธิ์พรม

 
 
 
อ.สมชาย พรหมโคตร
ผศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน
อ.บุญส่ง วงค์คำ
อ.น.สพ.จักรพรรดิ์ ประชาชิต

 
ผศ.ดร. กาญจนา วงษ์สวัสดิ์
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 


วันที่ : 12 ต.ค. 2552
ที่มา :
อ่าน : 21980