กรอบการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

  กรอบการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปี พ.ศ.๒๕๕๒ - ๒๕๕๔   
ปก  
คำนำ  
สารบัญ  
๑.  กรอบการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ ตามแนวนโยบายสภามหาวิทยาลัย
๒.  แผนพัฒนา ๔ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ฉบับผู้บริหาร)
๓.  กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
๔.  ประวัติกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
๕.  แนวคิด/วิสัยทัศน์ ในการพัฒนามหาวิทยาลัยของอธิการบดี
๖.  อำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย โดย นายขจร จิตสุขุมมงคล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๗.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗
๘.  พราะราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗
๙.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑
๑๐.  ภาคผนวก
  ๑๐.๑  ประกาศสำนักนายกรัฐมนครี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  ๑๐.๒  ประกาศสำนักนายกรัฐมตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  ๑๐.๓  คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  ๑๐.๔  คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
  ๑๐.๕  คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการส่งเสิรมกิจการมหาวิทยาลัย
  ๑๐.๖  คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการอนุมัติผลการศึกษานักศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรีและประกาศนียบัตรบัณฑิตประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  ๑๐.๗ คำสั่ง แต่งตั้งกรรมการอนุมัติอนุมัติผลการศึกษานักศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรีและประกาศนียบัตรบัณฑิตประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์คนเดิม
  ๑๐.๘ คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ.๒๕๕๐
  ๑๐.๙ คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ.๒๕๕๐ แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำคนเดิม
  ๑๐.๑๐ คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
  ๑๐.๑๑ คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการโรงเรียนวิธีธรรม
  ๑๐.๑๒ คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน
  ๑๐.๑๓ คำสั่ง แต่งตั้งผู้บริหารตำแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  ๑๐.๑๔ คำสั่ง แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
   

วันที่ : 6 ม.ค. 2553
ที่มา :
อ่าน : 22414