ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมผู้บริหารเยี่ยมชมหน่วยงานภายใน มรสน. ]
ผศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมหน่วยงานของมหาวิทยาลัย 12 หน่วยงาน เพื่อแสดงความขอบคุณและปรึกษาหารือร่วมคิดแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป ระหว่างวันที่ 3 -24 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา
: 470
: 472
: 493
: 434
: 447
: 472
: 421
: 409
: 401
: 412
: 421
: 441
: 362
: 407
: 338

ไปที่หน้า : [1]