ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมผู้บริหารเยี่ยมชมหน่วยงานภายใน มรสน. ]
ผศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมหน่วยงานของมหาวิทยาลัย 12 หน่วยงาน เพื่อแสดงความขอบคุณและปรึกษาหารือร่วมคิดแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป ระหว่างวันที่ 3 -24 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา
: 446
: 446
: 467
: 412
: 424
: 444
: 395
: 381
: 377
: 396
: 402
: 419
: 339
: 382
: 313

ไปที่หน้า : [1]