ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ วันราชภัฏ 50 ปี จากโรงเรียนฝึกหัดครูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ]
วันราชภัฏ 50 ปี จากโรงเรียนฝึกหัดครูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันที่ 14 กุมภาพันธ์
: 285
: 279
: 258
: 237
: 239
: 219
: 255
: 216
: 207
: 192
: 226
: 201
: 208
: 216
: 189
: 197
: 166
: 189
: 185
: 203
: 210
: 218
: 218
: 192
: 214
: 230
: 200
: 248
: 274

ไปที่หน้า : [1]