ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ บวชกาย ถวายจิต 50 ปี จากโรงเรียนฝึกหัดครูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ]
บวชกาย ถวายจิต 50 ปี จากโรงเรียนฝึกหัดครูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
: 287
: 268
: 286
: 261
: 274
: 255
: 262
: 266
: 253
: 284
: 241
: 233
: 267
: 277
: 266
: 235
: 224
: 235
: 221
: 232
: 239

ไปที่หน้า : [1]