ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ บวชกาย ถวายจิต 50 ปี จากโรงเรียนฝึกหัดครูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ]
บวชกาย ถวายจิต 50 ปี จากโรงเรียนฝึกหัดครูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
: 318
: 297
: 310
: 284
: 299
: 280
: 286
: 289
: 277
: 309
: 264
: 257
: 290
: 302
: 290
: 261
: 246
: 257
: 242
: 253
: 262

ไปที่หน้า : [1]